Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku informuje, że

od dnia 3 lipca 2017 r. odczytów wodomierzy dokonywać będzie inkasent

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku

63-140 Dolsk ul. Krupczyn 9

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWY

 

Kandydaci winni spełnić następujące warunki:

1.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe lub średnie  + 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.

2)      Obywatelstwo polskie.

3)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4)      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)      Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6)      Znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu MS OFFICE oraz programów księgowych.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      Praca na podobnym stanowisku.

2)      Znajomość zagadnień w zakresie kadr i płac.

3)      Umiejętność pracy w zespole.

4)      Komunikatywność.

5)      Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

6)      Gotowość do podjęcia pracy z dniem 01.10.2017 r.

 

3.      Zakres zadań na wyżej podanym stanowisku:

1)      Wykonywanie czynności kancelaryjnych.

2)      Prowadzenie składnicy akt.

3)      Sprawy kadrowo-płacowe:

§         Prowadzenie spraw osobowych pracowników

§         Ewidencja czasu pracy

§         Sporządzanie list płac

§         Rozliczenia z ZUS i US

4)      Ewidencja mieszkań komunalnych, naliczanie opłat czynszowych.

5)      Ewidencja wodomierzy.

6)      Współpraca z mobilnym zestawem inkasenckim.

7)      Wystawianie faktur Vat, ewidencja sprzedaży, obsługa wyciągów bankowych.

8)      Egzekucja należności.

9)      Gospodarowanie środkami funduszu socjalnego.

10)  Zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

11)  Sporządzanie zestawień dla celów sprawozdawczych. 

  

4.      Warunki pracy:

1)      Praca wykonywana będzie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dolsku

      ul. Krupczyn 9 na parterze.

2)      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3)      Praca ma charakter biurowy.

4)      Pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia na czas nieokreślony.

5)      Osoba, o której mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

6)      W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

5.      Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny.

2)      CV.

3)      Kwestionariusz osobowy – załącznik do ogłoszenia.

4)      Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

5)      Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy.

6)      Oświadczenia:

a)     O pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

b)     O braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

c)     O wyrażeniu zgody na przetwarzanie – na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922)

7)      Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentu potwierdzającego niesprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016 r. poz 902)

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty

w terminie do 23 sierpnia 2017 r. do godziny 1500 na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku

ul. Krupczyn 9

63-140 Dolsk   w zamkniętych kopertach z dopiskiem <  Oferta pracy >

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                        /inż. Andrzej Ratajczak/

Kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania.

 

 

 

Telefony alarmowe

602 835 587

660 896 029

Szukaj

Linki

Logowaniepiątek, August 18, 2017